Cenník

C E N N Í K

za službu vypálenia ovocného kvasu v liehovare na pestovateľské

 pálenie ovocia – Banská Štiavnica, Potočná 230/4

 

spotrebná daň za 1  l aa                         :         5,40 €

 réžia za 1  l aa                                          :         2,80 €

 výpalky za  1 kotol                                  :         3,22 €

  za nevypálenie                                       :       60,00 €

  palivové drevo / 250 l kvasu                 :       10,00 €

  úprava destilátu ultrazvukom za 1 l     :         0,50 €

 

10 min.  úprava destilátu ultrazvukom vypáleného u nás zdarma

  

Palivové drevo sa účtuje len zákazníkom ktorým bude poskytnuté.

palivo uhradia 180 Sk za ovocného kvasu 

UPOZORNENIE !

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia spotrebnú daň z liehu podľa ust. § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 5,40 € za 1 l aa ( liter 100% alkoholu pri teplote 20 °C) do množstva 43 l aa na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, ktoré je podľa ust. § 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. od 1. júla do 30. júna.

Cena za službu, výpalky  a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere, vyskladnení  vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Cenník je platný od 1.10.2010