Prevádzkovy Poriadok

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K

LIEHOVARNÍCKEHO   ZÁVODU   PRE   PESTOVATEĽSKÉ

PÁLENIE   OVOCIA

POTOČNÁ  230/4,   BANSKÁ   ŠTIAVNICA

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu pre pestovateľské pálenie ovocia ( ďalej len pálenice) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom

č. 467/2002 Z.z., Vyhláškou MPSR č. 653/2002 Z. z., Zákonom 105/2004 Z.z. a v znení neskorších zmien a Vyhláškou MF SR č. 226/2004 Z.z. .

1

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrábať destilát z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého

v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté prímesi ( ďalej len kvas ). Túto službu poskytuje

pestovateľom, spotrebiteľom a destiláty vyrába len z dovezenej suroviny ( kvasu ) nie z vlastných zdrojov.

2

Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podrobnosti o preberaní kvasu, odovzdávaní vyrobených destilátov, o spôsobe riešenia reklamácie a o spôsobe

likvidácie výpalkov.

3

Pestovateľ, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá získala kvas aj nie vlastnou pestovateľskou činnosťou.

4

Výrobné obdobie na prevádzkovanie pálenice je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

5

a. Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí pestovateľov. Evidencia obsahuje meno a priezvisko, dátum, množstvo a druh kvasu. Prevádzkovateľ označí

obaly menom pestovateľa.

b. Prevádzkovateľ vedie evidenciu vyrobeného destilátu v prepočte ne liter alkoholu (la)

c. Ak si žiadateľ dal v príslušnom výrobnom období vyrobiť ovocný destilát v našej pálenici oznámi túto skutočnosť zodpovednému

pracovníkovi, v prípade že si dal vyrobiť destilát v inej pálenici ovocia priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov

podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. [ množstvo vyrobeného alkoholu ( l a ) ] a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

d. Prevádzkovateľ vydá vypálený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej sumy spotrebnej dane a ceny za poskytnuté služby, ktoré budú vypočítane v

zmysle platného cenníka.

6

a., Prevádzkovateľ pálenice môže prijať kvas na spracovanie iba na základe písomnej žiadosti pestovateľa (vzor žiadosti u prevádzkovateľa) o výrobu destilátu. V žiadosti

uvedie svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, množstvo kvasu a dátum odovzdania kvasu.

b., Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas v plechových, pozinkovaných, poškodených nádobách, plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú naky

cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu.

c., Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä množstvo, chuť, vôňu, obaly v ktorých je kvas uložený, alebo či nie je kvas znehodnotený a nevhodný

na vypálenie.

d., V prípade podozrenia, že kvas nie je kvalitný, odoberie vzorku do sklenenej nádoby a požiada pestovateľa, aby si dal vykonať rozbor kvasu. Ak pestovateľ odmietne

dať si vykonať rozbor kvasu, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

e., Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu a prevádzkovateľ kontrolou zistil, že jeho spracovaním bude výdatnosť minimálna, poučí pestovateľa, že je v takomto prípade

povinný zaplatiť tak ako by pálenie bolo vykonané z kvasu kvalitného v súlade s cenníkom.

7

a., Ak pestovateľ má menej ako je potrebné množstvo kvasu, t.j. 250 l na naplnenie kotla, bude jeho kvas spracovaný, ak s ďalším pestovateľom bude naplnené potrebné

množstvo.

b., Vypálené množstvo destilátu bude rozdelené pomerne k množstvu kvasu jednotlivých pestovateľov spojených na naplnenie kotla.

c., Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vypálený destilát, kontrolovať odmeranie množstva a stupňovitosť destilátu, ak o to požiada.

d., Pestovateľ alebo plnoletý člen jeho domácnosti - ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov je povinný odobrať destilát do svojich nádob, najneskôr do 30 odo

dňa jeho výroby.

e., Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s

destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

8

a., Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným

destilátom reklamovať.

b., Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu

priamo v pálenici.

c., O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá

pestovateľovi.

d., Reklamácia pestovateľa je zásadne na mieste v priestoroch pálenice. Po prevzatí destilátu, zaplatení, opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok

reklamáciu a reklamácie sa neprijímajú.

9

a., V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka

prevádzkovateľa.

b., Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto ako je určené pre zdržiavanie sa počas

prevádzky výrobného zariadenia.

c., V priestoroch pálenice je zakázané fajčenie a pitie alkoholických nápojov.

10

a., Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné pomôcky.

b., Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní udržiavať čistotu a poriadok. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, protipožiarne predpisy,

hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

c., Prevádzkovateľ zabezpečuje pre účely priameho použitia zákazníkov čistú a hygienicky nezávadnú pitnú vodu.

11

Výpalky likviduje prevádzkovateľ podľa predpisov o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu sú zahrnuté v cene poplatku za služby podľa cenníka prevádzkovateľa.

12

Porušovanie tohto prevádzkového poriadku pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.

13

Tento prevádzkový poriadok je záväzný a účinný od 1.9.2010